Гаранция

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок на стоките, предлаганиот ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ в електронния му магазин (linsonmoto.bg) и въвфизическият магазин са както следват:

 

Акумулатори за мотори 6 месеца

Зарядно за акумулатори – 24 месеца

Куфари за мотор SHAD – 12 месеца(някои модела куфари SHAD са с 24 месецагаранция)

Аксесоари за мотор – 6 месеца

Части за мотори –  12 месеца

Краш тапи и балансьори – 6 месеца гаранция

Мото екипировка (нова и втора употреба) –1 месец

 

Гаранцията се предоставя за дефекти илискрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба.По конкретно,    ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“   отговаря за всяка липса на съответствие напотребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянетона стоката или се проявило в гаранционният срок след доставянето й, дори и дане е знаело за несъответствието.

 

Моля, пазете касовия си бон(платежендокумент). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазинитена ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ ,както и при онлайн пазаруване се изисквакасов бон.

За да съответства на договора за продажба,потребителската стока трябва да:

1.     притежава характеристиките, определени от страните по договора, ида е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки отсъщия вид;

2.     отговаряна описанието, дадено от продавача под формата на мостраили образец;

3.     е годна за специалната употреба, желана от потребителя, приусловие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването надоговора и то е прието от продавача;

4.     притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същиявид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естествотона потребителската стока и публичните изявления за конкретните йхарактеристики, направени от продавача, производителя или негов представител,които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

 

При несъответствие на потребителскатастока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация (даупражни правото си на гаранция), като поиска от продавача да приведе стоката всъответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избирамежду извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това еневъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален всравнение с другия.

Приемаме, че даден начин за обезщетяване напотребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача,които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се взематпредвид:

1.     стойността на потребителската стока, ако няма липса нанесъответствие;

2.     значимостта на несъответствието;

3.     възможността да се предложи на потребителя друг начин наобезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

В случай на дефект, възникнал в гаранционниясрок, моля да се свържете с ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ по един от начините, посочени нанашата интернет страница – linsonmoto.bg или директно в нашиятмагазин

 Гаранционните условия на ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“ ви дават възможност да изберете дали да върнете закупената отвас стока директно в нашият магазини или чрез използване на куриерска услуга оттрето лице. Независимо от избрания метод, разходите завръщане на стоката са заваша сметка.

 

След като заявката за рекламация(гаранция) бъде обработена от ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“ и се провери далидействително търговската гаранция покрива тази стока, тя ще бъде поправена илизаменена, съгласно настоящите условия. Ако причината за проблема попада в обхватана търговската гаранция, а стоката не може да бъде поправена или заменена сидентична или еквивалентна на нея, ще получите квитанция за върната стока срекламация (с която да закупите друга стока) или ще ви бъде възстановенасумата. Във всички случаи, когато проблемът попада в обхвата на търговскатагаранция, ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“  ще предложи най-подходящото решение(като замени дефектната част, като замени продукта с нов или като възстановизаплатената сума.)

Ако потребител върне стока безоснователнапричина , ще се счита, че заявката за връщане не отговаря на условията.

Имате възможност да изберете как давърнете стоката и дали искате да застраховате пратката срещу загуба, кражба илищети. ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ не покрива никаква част от тези разходи ине носи отговорност, ако пратката ви бъде загубена или повредена.

Освен това вие носите отговорност заопаковането на стоката така, че да няма риск от повреда или компрометиране накачеството й при превоза.

 

Моля,пазете касовия си бон (платежендокумент). Той е Вашата гаранция! За всичкизамени и/или връщания в магазинитена ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ, както и при онлайнпазаруване се изисква касов бон.