Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

25 май 2018 година


1. Въведение и обща информация

ЕТ“ Любомир Личков, собственик на платформата за онлайн търговия за авточасти „ЛИНСОНМОТО Мото Екип“ (наричан по-долу за кратко “ЛИНСОНМОТО“) приема сериозно ангажимента си за защита на личните данни на своите клиенти.

 

В тази връзка, “ЛИНСОНМОТО“ ви уведомява, че от 25 май 2018 година е в сила настоящата Политика за поверителност,  като съгласно нея, “ЛИНСОНМОТО обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент на ЕС 2016/679) и Закона за защита на личните данни.


Настоящата политка регулира обработването на личните данни на клиентите на „Мото Екип“ – настоящи и потенциални, както и потребителите на сайта: www.linsonmoto.bg

 

С оглед спазването на нормативните изисквания, с настоящата политика за поверителност, “ЛИНСОНМОТО“ представя информация за вашите права, типа лични данни, които биват събирани, основанието за тяхното обработване, начините на тяхното съхранение и използване, както случаите, в които те биват предоставяни на трети лица.

 

Съгласно чл. 4 от Регламент на ЕС 2016/679, „лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият Регламент относно защитата на данните”), “ЛИНСОНМОТО“ гарантира, че обработването на лични данни като име, адрес, телефон, имейл адрес, IP адрес и др. винаги ще бъде в съответствие с Регламента и българското законодателство сферата на защита на личните данни.


Моля, преди да използвате сайта и неговите приложения, се запознайте подробно с настоящата инструкция.


Ако имате някакви въпроси, може да се обърнете по всяко време към нашия екип на: .....,
[AF1] 
като ще Ви отговорим в рамките на 5 работни дни.

 


2.
Общи положения във връзка с обработката на данните

2.1. Информация за обработващия Лични данни
Повече информация за
ЕТ“Любомир Личков“, собственик на платформата “ЛИНСОНМОТО“, може да намерите тук.[AF2] 

Данни за контакт с дружеството и длъжностно лице по защита на данните:

 

Контактите на дружеството са:  град София, ул. „проф. Кирил Попов“ 46, 1700

 тел. 0882743105

 тел. 0886053939

 [email protected]

 

Можете да се обръщате към нашия правен отдел, отговарящ за Политиката за защита на личните данни по всякавки въпроси.

Имейл: ХХХХХХ

Тел: ХХХХХХ[AF3] 
2.2. Обхват на обработката на лични данни


„Мото Екип“ обработва лични данни на своите потребители единствено за целите на предоставяне на функциониращ уеб сайт, предоставящ опцията за извършване на онлайн търговия и доставка на поръчаните продукти, както и за нуждите на нашето съдържание и услуги.

Събирането и използването на личните данни на нашите потребители се извършва систематично, на основание тяхното изрично съгласие или с оглед сключването на договор за покупко-продажба на стоки.

Извън посочените случаи, лични данни могат да бъдат събирани само въз основа на законово изискване.

 

2.3. Категории лични данни и цели, за които се събират

„Мото Екип“ обработва публично достъпните лични данни или лични данни, предоставени от потребителите / клиентите на сайта.

Основните категории лични данни, които се обработват, са:

- Информация за идентификация на клиентите – имена, имейл адрес, предпочитание за форма на комуникация, адрес за доставка.

- Данни за контакт – пощенски, електронен адрес, телефонен номер, данни за лице за контакт, ако то е различно от поръчващия;
- Финансова информация, свързана с банкова сметка или банкови карти;
- Данни за законен представител на търговско дружество, ако клиентът е такова;
- Данни, необходими за сключване на договор за доставка, продажба на едро и дребно, за изкупуване или консигнация;

2.3.1 Наред с гореописаните лични данни, при всяко посещение на нашия сайт, систематично бива събирана следната информация:

- Информация за вида на браузъра и използваната версия;

- Операционната система на ползвателя;
-
Доставчик на интернет услуги за ползвателя;
-
IP-адрес на ползвателя;
-
Дата и час на посещението;

- Уеб сайтове, от които системата на ползвателя е попаднала на нашата интернет страница;
-
Уеб сайтове, които системата на ползвателя е потърсила през нашата интернет страница.


2.3.2 Лични данни, които се събират при абониране за е-mail бюлетин

В случай че искате да получавате информация за нашите предложения, промоции или нови продукти, то, посредством отбелязване на Вашето изрично съгласие за абониране за нашия бюлетин, ние ще съхраняваме Вашия имейл адрес.

2.3.3. Лични данни, които се събират при регистрация на профил на сайта

Чрез уебсайта www.linsonmoto.bg можете да създадете акаунт за нашата онлайн платформа.

Този профил ви позволява да купувате
продукти от нашия сайт, да следите поръчките и плащанията си, да задавате адрес за доставка  и по този начин да ползвате оптимално фунцкионалностите на нашия уебсайт

За да създадете профил, ще трябва в предвидените за това полета да попълните Вашето име, e-mail адрес,  телефон и адрес за доставка.

“ЛИНСОНМОТО“  няма да предоставя вашите данни, събрани на това основание, на трети страни, освен ако не е необходимо за изпълнението на споразумението, което сте сключили с нас или ако това се изисква от закона.

В случай на подозрение за измама или злоупотреба с нашия уебсайт, “ЛИНСОНМОТО“  може да предаде лични данни на правохранителните органи.

Когато създавате профил на нашия сайт, ние обработваме вашите лични данни за изпълнение на вашето споразумение с “ЛИНСОНМОТО“

 

2.3.4 Лични данни, които се събират при заявяване на доставка на стоки


Стоките се доставят от куриерска фирма ЕКОНТ до посочен от Потребителя адрес или офис на ЕКОНТ на територията на Република България. Когато Потребителят посочи адрес, то той го прави само и единствено за целите на доставката на поръчаната стока, договор за покупката на която е сключил посредством сайта www.linsonmoto.bg.2.4 Споделяне на лични данни с трети лица


За целите на доставка на поръчаната стока

Вашите
лични данни се предоставят на трети лица само в случаите, в които това е необходимо за изпълнение на договора за доставка. При извършване на плащанията ние предоставяме Вашите платежни данни на кредитния институт, който е задължен с платежното нареждане, респ. на посочения при оформяне на поръчката доставчик на платежна услуга.

За целите на извършване на платежна услуга

Когато посочите плащане чрез някоя от платежните услуги, посочени на сайта, за целите на извършване на фактурираната покупка и на проверка на идентичността и платежоспособността, Вие давате съгласието си ние да съберем и да предадем на следните необходими лични данни: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане, пол, ел. поща, IP-адрес, телефон, както и данни, необходими за фактуриране на покупката: количество на стоката, продуктов номер, сума и данъчна ставка.

Предаването на посочените лични данни се извършва, за да може БНП Париба, при осъществяване на Вашата покупка по избрания от Вас начин на плащане, да издаде фактура и да провери Вашата идентичност и платежоспособност.

В случаите, в които изберете да ползвате услугата „Купуване на изплащане с БНП Париба Лични финанси, вие се съгласявате да сключите отделен договор с БНП Париба, като с оглед изпълнението му, вие предоставяте необходимата информация, съгласно Политиката за защита на лични данни на БНП Париба.

Личните данни, които се събират посредством нашия сайт, биват обработени чрез отделен модул, инсталиран на нашия сайт и ЕТ „ХХХ“ няма отношение към тяхната обработка, като БНП Париба има легитимен интерес да получи посочените данни, посредством инсталирания модул.

3. Основание за обработка на личните данни

Законовата база при обработка на личните данни на субекта, която е необходима за изпълнение на договора, страна по който е субектът на личните данни, е чл. 6, ал. 1, б. б на ОРЗД. Същото важи и при обработка, която е необходима преди сключването на договора. Доколкото обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нашата фирма, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. в на ОРЗД.
Когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. г на ОРЗД.


Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на нашата фирма или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. е на ОРЗД.

4. Заличаване на данни и срок на съхранение

С отпадане на целта на обработката, личните данни на субекта се заличават или блокират.

 

Данните могат да бъдат съхранени и след този период, в случаите когато европейското или националното законодателство, в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза са предвидили това.

Блокиране или заличаване се извършва и при изтичане на срока за съхранение на данните, предвиден в посочените нормативни документи, освен в случаите, когато е налице необходимостта от по-нататъшно съхранение за целите на сключване на договор или на изпълнението на такъв.

 

“ЛИНСОНМОТО“  не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.


5. Използване на бисквитки

Нашият уеб сайт съхранява и извлича информация от вашия браузър чрез "бисквитки". Бисквитките имат разнообразни функции. Някои са технически и функционални "бисквитки", които се използват, за да се уверите, че сайтът ще изглежда и работите съгласно Вашите предпочитания. Други "бисквитки", например, ви помагат да постигнете по-персонализиран уеб опит, като показвате реклами, които са насочени към вашите интереси.

Нашият уеб сайт използва следните бисквитки:

• Google

На сайта www.linsonmoto.bg бисквитките се поставят от Google чрез Google Analytics, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing, DoubleClick и Мениджър на маркери на Google. Използваме тези услуги за проследяване, за получаване на отчети за начина, по който посетителите използват уебсайта, за да получим поглед върху начина, по който посетителите на уебсайта получават достъп до нашия уебсайт чрез търсачката на Google, за да ни дадат информация за ефективността на нашите кампании, предложението за онлайн реклама и за да получим впечатление за ефективността на нашите кампании.

Google може да предостави тази информация на трети страни, ако те са законово задължени да направят това, или когато трети страни обработват информацията от името на Google. Нямаме влияние върху използването на данните от Google и / или от трети страни.

“ЛИНСОНМОТО“  e взел следните мерки за защита на вашите лични данни:

Позволяваме на Google да използва информация за други услуги на Google. Google използва тази информация, за да направи оценка на Вашето ползване на нашата страница, за да изготвя доклади за дейността на уеб сайтове за оператори на сайтове и за да извърши други услуги, свързани с ползването на уеб страници и на интернет. Прочетете декларацията за поверителност на Google (която подлежи на промяна), за да видите какво правят с личните ви данни, които те получават чрез тези "бисквитки".

Социални медии

Нашият уеб сайт включва бутони за популяризиране и споделяне на уеб страници в социални мрежи, като Facebook. За да могат тези бутони да работят, се използват "бисквитки".

Facebook и Twitter позволяват на потребителите си да останат в профила си и лесно да се свързват с Facebook и Twitter чрез модули на нашия уебсайт. Тези бутони работят чрез използването на битове от код, които произтичат от тези социални мрежи. Прочетете декларацията за поверителност на Facebook (които подлежат на промяна), за да видите какво правят с Вашите лични данни, които те придобиват чрез тези "бисквитки".

 Информацията, която Facebook събира, се прехвърля в САЩ и се съхранява на сървъри там. Facebook се ангажира да се придържа към многобройни рамки за саморегулиране, включително рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ.

Сигурност

“ЛИНСОНМОТО“ предприема всички необходими мери за да предоврати злоупотребата с и неразрешения достъп до лични данни. Сред предприетите мерки са:

• достъпът до лични данни изисква използването на потребителско име и парола;

• уредени физически мерки за защита на достъпа до системите, в които се съхраняват личните данни;

• използваме защитени връзки (Security Link Security или TLS) за криптиране на цялата информация между тях;

• поддържаме регистър на всички подадени надлжно заявления за достъп до лични данни;

• редовни тестове за проникване и преглед на сигурността от специализирани лица;

• използване на многофакторно удостоверяване, когато е приложимо;

• използване на хостинг доставчик, специализиран в обработването на чувствителни данни;

• обучение на служителите относно най-добрите практики в областта на сигурността.

 

Правата Ви като субект на данни


При желание от Ваша страна за упражняване на някое от долупосочените права, можете да изпратите съответното заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес:

Съгласно Регламент на ЕС 2016/679, всеки субект на лични данни има следните права:

 

1. Право на достъп

Имате право да разберете безплатно какви ваши данни обработваме, както и дали обработваме такива.

 

2. Право на коригиране

В случай на несъответствие между Вашите данни и тези, които ние обработваме, вие имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне всички данни, които се съхраняват от нас и са неточни.

 

3. Право на ограничаване на обработката

При ограничени обстоятелства, вие имате право да заявите ограничаване или блокиране обработката на определени данни. Такива случаи са необходимостта от проверка точността на Вашите лични данни, основанието за обработка или незаконността на обработването им.

 

4. Право на изтриване

В случаи, че основанието за обработване е отпаднало, вие имате право да заявите изтриване на всички данни, обработвани от нас.

 

5. Право на преносимост на данните

В случай че искате да използвате личните си данни, предоставени електронно, за същата услуга, но от друг доставчик, вие имате право да заявите предаването им на друг доставчик в машинно четим формат. Това право се прилага само за данните, които сте ни предоставили с Вашето съгласие.

 

6. Право на възражение

В случай, че не сте съгласни с начина, по който обработваме Вашите лични данни, имате право да заявите своето възражение.

 

Това право се прилага само за данните,  обработването на които е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, както и за данни, обработването на които е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите на субекта на данни.

 

7. Право на оттегляне на съгласието

При предоставянето на данни въз основа на Вашето съгласие, вие имате правото по всяко време да заявите оттегляне на съгласието за обработка на конкретния вид лични данни.

 

8. Право на жалба

В случай че не сте доволни от начина, по който е администрирано заявлението, подадено от Вас, във връзка с някое от горепосочените права или смятате, че не обработваме правомерно личните Ви данни, то вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган,отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.


Промени в тази декларация за поверителност и бисквитки

  • “ЛИНСОНМОТО“  си запазва правото да променяме това изявление. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате това изявление, за да сте информирани за евентуални промени.

Национален надзор

Ако имате оплаквания във връзка с обработката на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до българския национален надзорен орган, отговарящ за защитата на личните данни.

За България това е Комисията за защита на личните данни

 

КОНТАКТИ НА КЗЛД

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdc.bg

 


 [AF1] [AF1]Тук, ако желаете, можете да посочите нашите контакти. Така ще отговаряме на всякакви запитвания от Ваше име, във връзка с Политиката за защита на лични данни. За целта ще трябва да сключим рамков договор, като заплащането ще бъде в случаи на постъпване на запитвания.

 

 [AF2]Да препраща към Общите условия

 [AF3]Тук, ако желаете, можете да посочите нашите контакти. Така ще отговаряме на всякакви запитвания от Ваше име, във връзка с Политиката за защита на лични данни. За целта ще трябва да сключим рамков договор, като заплащането ще бъде в случаи на постъпване на запитвания.