Условия за ползване

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношениятамежду ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“,ЕИК: 114028968, наричано по-долу “ЛИНСОНМОТО”, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин,находящи се на интернет адрес http://linsonmoto.bg/, от друга страна.
 
Тези общи условия обвързват всички лица, коитоползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес 
http://linsonmoto.bg . При използване на сайта http://linsonmoto.bg , лицата се задължават да спазватнастоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки иуслуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натисканетона всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернетадрес https://linsonmoto.bg/, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат исе задължават да спазват настоящите Общи условия.

 


ДЕФИНИЦИИ:  
 
„Общи условия” – означава настоящите Общи условия.
 
„Доставчик” – означава търговско дружество
ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ вписано в Търговскирегистър към Агенция по вписванията под ЕИК 114028968. Подробна информация заДоставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел X от Общитеусловия.
 
„Сайт”– означава интернет адрес https://linsonmoto.bg/
 
„Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващиСайта и Електронния магазин.
 
„Потребителски профил” – означава отделна част вСайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния прирегистрацията му на Сайта.
 
„Електронен магазин”– означава електронният магазин наДоставчика, който се намира на Сайта.
 
„Стока/и” – означава стоките предлагани отДоставчика чрез Електронния магазин.
 
„Поръчка”– означава поръчката на Потребителя заопределени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане иполучаване на Стоките.
 
„Цена на Стоката” – означава цената за бройка илиза определено количество стока, посочена в български лева, включваща данъквърху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не севключват разходите за транспорт и доставка.
 
„Цена на Доставката” – означава разноските потранспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върхудобавената стойност
 I. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ
 
1. Доставчикът предоставя възмездно Стоки отразстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричнотоизявление от страна на Потребителя.
 
2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки,Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете наОбщите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестенина Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, чевсяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение заплащане от негова страна. 
 
3. Доставчикът запазва правото си на едностраннапромяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностраннипромени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите чрезпубликуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променяедностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било другаинформация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
 
4. Общите условия могат да бъдат актуализирани ипроменяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване наПотребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не сасе запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общиусловия.         

 

 


II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 
1. Сайтът и Електронният магазин могат да серазглеждат от посетители свободно, без регистрация. 
 
2. Регистрацията се извършва чрез попълване нарегистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, коитозадължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуалнаи пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрациятаПотребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни,изисквани от формата за регистрация. „ЛИНСОНМОТО“ може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни зарегистрация на Сайта. В случай на промяна в някои от данните порегистрационната форма, Потребителят се задължава в срок до 3 /три/ дни отпромяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил.
 
3. В случай, че Потребителят предостави невярна,неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закриеи/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до частили до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекратинастоящия договор без предварително уведомление. Доставчикът не носиотговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка сполучената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторноизпращане на Стоки се поема от Потребителя.
 
4. При регистрацията си в Сайта Потребителятпосочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носипълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и задействия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесияв Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване наданните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати илиизгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчиканезабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя иизбягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
 
5. С извършване на регистрацията и създаванетона Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личнитеданни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнилвпоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите,посочени в Общите условия.
 
6. След успешна регистрация Потребителятполучава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация наСайта.
 
7. Потребителският  профил осигурява наПотребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните,въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички неговиПоръчки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др.подобни.
 
8. Потребителят отново изразява волята си засъгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” ипоследващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязванес отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършваелектронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електроннияподпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електроннотоизявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона заелектронния документ и електронния подпис.
 
9. Потребителски профил може да бъде закрит повсяко едно време по искане на Потребителя.

 

 


III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ
 
1. Извършването на Поръчки и сключването надоговор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и безрегистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчка без регистрация,Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел приПоръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени вОбщите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени заизвършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласяваи декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация припопълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от форматаза извършване на Поръчка без регистрация. „ЛИНСОНМОТО“ може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни заизвършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предоставиневярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчкабез регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до частили до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/илинеточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителяинформация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носиотговорност за не доставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуалниданни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

2. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа вденонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки,посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да изберевида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, споредпредложените на Сайта възможности.

3. Към всяка Стока от Сайта е предоставенаинформация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката идопълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиранизбор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност занеточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основнитехарактеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставенатаинформация.
 
4. Всички посочени на Сайта цени са в българскилева и с включен данък добавена стойност. В случай, че Стока има няколкомодификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът имаправо да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време ибез да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъженда заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване наПоръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 
5. Доставчикът има право по всяко време и безпредупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристикина Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени отдатата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки евъзможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдатуведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за не актуализиранаинформация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информациятапубликувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат ине са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
 
6. Всяка избрана Стока се слага във виртуалнакошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може дапреглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другитеданни, свързани с конкретната поръчка.
 
7. Поръчката се извършва, чрез спазване наследните основни технически стъпки:
 
           Преглед на предлаганите Стоки;
           Добавяне на Стока/и във виртуална кошница наПотребителя;
           Вход/ Регистрация на нов потребител или избор напазаруване без регистрация;
           Въвеждане на адреса за доставка;
           Потвърждение на начина на плащане;
           Финализиране на Поръчката;
 
8. При финализиране на Поръчката ипотвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената наПоръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката есвързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране ипотвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазинизпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването наПоръчката в системата на Доставчика.

9. До края на деня, в който Поръчката енаправена Потребителят има право да я откаже като уведоми Доставчика за това наe-mail
linsonmoto@gmail.com  Потребителятследва задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.

10. Потребителите разбират и се съгласяват, че евъзможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. Вслучай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това,че не разполага налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя заизчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращанена съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяванетосе извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката еполучена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен денуведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаиДоставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми зазакупуване Стоките, ако същите са били предплатени. 

11. Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване наПоръчка, Цената на Поръчката не е получена по банковата сметка на Доставчика(когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път),Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение понея, без да носи отговорност за това.
 
12. Доставчикът може да поиска допълнителнопотвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършенатаПоръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната отДоставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматичноводи до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

 

 

 

IV.ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
 
1. Стоките се доставят от куриерска фирма ЕКОНТ.

Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес илиофис на ЕКОНТ на територията на Република България.


2. При невъзможност за доставка при първопосещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/иликуриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващодоставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на койтоПотребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни за да бъдеуточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка ипри второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът запродажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождаваот задължението си да достави поръчаните Стоки, като в този случай като санкцияза неизпълнението от страна на Потребителя, Доставчикът задържа всичкизаплатени от Потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнасяи за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме даденадоставка.


3. Сроковете за доставка на Стоките са, кактоследва:
За доставки в Република България от 1 до 3 дни*

* Въввсички случаи Доставчикът има право да удължава посочените срокове за доставкас до 10 /десет/ работни дни, за което Потребителят дава съгласието си приФинализиране на Поръчката, след натискане на бутона " Купувам".

Сроковете за доставка могат да бъдат удължаванипри официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. 
При избран наложен платеж като начин за плащане,сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на e-mail-а пораздел III, т. 8 от Общите условия. При избрано плащане по банков път или сдебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата наполучаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика. 


4.
Цена за доставка:

ЕТ“Любомир Личков“ („linsonmoto.bg” или „Доставчик”)доставя всяка поръчана стока чрез използване на трето лице – куриер.

Всяка пратка изпратена от linsonmoto.bg сеизпраща с опция за преглед и тест.

 

Цената на доставка за поръчка на/надстойност 149 лева (с ДДС)  е БЕЗПЛАТНА!

 

При поръчки под 149.00лева. (с ДДС)

 - цена за доставка до офис на ЕКОНТ е 4.00лева (с ДДС).

- цена за доставка доадрес е 7.00 лева (с ДДС)

                                               

При връщане/отказ след преглед на праткататаксите за връщането се поемат от Потребителя.5. Доставчикът не носи отговорност за забава вслучай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващдоставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.


6. При извършване на доставката Стоките следвада бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой отпридружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните отбългарското законодателство документи, Потребителят незабавно информира лицетоизвършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителятнезабавно уведомява Доставчика на e-mail 
linsonmoto@gmail.com. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята заодобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена сявни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или накойто и да е от изискваните от българското законодателство документи.Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилатана Закон за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва дауведоми Доставчика на e-mail linsonmoto@gmail.com завсяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупенитеСтоки или посочвайки нейният номер и дата. 


7. При предаване на доставената СтокаПотребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишатпридружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не етитуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения отПотребителя адрес за доставка.


8. Куриерите/превозвачите, който извършватдоставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко времеможе да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя,стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

 


V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНАСТОКА
 
1. На основание чл. 50 от Закона за защита напотребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисълана ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поискавръщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 30 (тридесет) дни отдатата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно отпревозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал многостоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на коятоПотребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя,получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:
 
           Потребителят предварително да уведоми Доставчика наe-mail:
 [email protected], чена основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние,където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;
           Поставената от производителя оригинална опаковка наСтоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не енарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и другиозначения;

При неизпълнение на посочените условияДоставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответнода не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителятняма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхватана чл. 57 от ЗЗП. 
 
2. Всички транспортни и всякакви други разходипо връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента наобратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискътот случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Вслучай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаенначин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката подруг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. насъответните куриерски или други компании, които е избрал да използва завръщането.
 
3. В случай че Потребител се възползва отправото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–гореусловия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката (сизключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин надоставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган отДоставчика) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) илис наложен платеж в законоустановения 30-дневен срок. Потребителят изричнодекларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършвапо банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство зазаплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложивъзстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато небъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимостот това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

4.Потребителят е длъжен да попълни , 
следния формуляр за упражняване правото си почл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.

 

5. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или давърне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късноот 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика заотказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, акоПотребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичанетона 14-дневния срок.

6. Доставчикът предоставя до 30-дневен, презкойто Потребителят има право да върне или замени закупени и неизползвани Стокиот Електронния магазин, при условията на настоящата точка. Разпоредбите на ЗЗПотносно отказ от договор от разстояние (чл. 50 и следващите от ЗЗП) не сеприлагат за връщането на Стоки в допълнително предоставения от Доставчика срок.В случай, че върнатите Стоки са в оригинални запазени опаковки, Доставчикътвъзстановява на Потребителя Цената на Стоките (с изключение на заплатени сумиза връщане, монтаж, демонтаж, транспорт и доставка) по банков път, по посоченаот Потребителя банкова сметка. Доставчикът си запазва правото да откаже връщанеили замяна на Стоки, по свое усмотрение във всеки конкретен случай.

 VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

 
1. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:
 
           С наложенплатеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когатокуриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предадеСтоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача.
           По банковпът на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчанатаСтока – Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вноснатабележка на e-mail: 
linsonmoto@gmail.com, а ако не може следвада изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането;банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката;три имена и телефонен номер за контакт. 
           С дебитнаили кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можетеда извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.

 

  

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
1. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът инеговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част илицялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профили/или поръчването на Стоки.

2. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българскотозаконодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личнитеданни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общитеусловия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработвапредоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта иЕлектронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт сПотребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви другидейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика иПотребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламникампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане нарекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и другаподобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякаквидруги търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, чевъв връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикътможе да предоставя тези данни и на трети лица, с които ЛИНСОН МОТО сисътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч.куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето наСтоките).
 
3. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителитемогат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на третилица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право давъзразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директниямаркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика на контактитепосочени в края на Общите условия. На същите места може да се свържете с нас вслучай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и задруги възможни проблеми.
 
4. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти,кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни иинформационни материали и оферти като изпратите съобщение за това наe-mail: 
linsonmoto@gmail.com

5. С приемането на Общите условия Потребителите изрично дават съгласието сиДоставчикът да им изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт,посочените в т. 2 от настоящия Раздел V търговски съобщения, информация,материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие посмисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Законаза защита на потребителите.

 

 

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 
1. В случай на възникнали спорове от или въввръзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаванетоим в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеятда се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно откомпетентния български съд. 
 
2. За всички неуредени в настоящите Общи условиявъпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.
 
3. Доставчикът полага максимални усилия даподдържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, ноне претендира за нейната изчерпателност и достоверност.
 
4. Доставчикът не поема отговорност занеизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване наобстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди,включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблемив глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола наДоставчика.
 
5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия,навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронниямагазин,  доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.
 
6. Доставчикът не носи отговорност за вреди,причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или зазагуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и дабило начин. посредством Сайта. 
 
7. Забранено е материали, снимки, лога,изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публичноразпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел отПотребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посоченив Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за маркитеи географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове,собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство наПотребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използватуслуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването напрепратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражняваконтрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поеманикаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им.Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и непрепоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информациятапубликувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързанис използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носикаквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.
 
8. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стокитеимат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която сеизразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове наЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба,която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години следдоставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

9. Стоките, за които Доставчикът предоставятърговски гаранции и условията по тях, са посочени 
в електронният магазин. Доставчикът има право по всяко времеда променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят,както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции.

IX. ГАРАНЦИЯ НА ЗАКУПЕНТА СТОКА

 

Стоките, предлагани отЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ в електронния му магазин (www.linsonmoto.bg) и във физическият магазин са с гаранционен срок от 30 (тридесет)дни,.

Гаранцията се предоставя задефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване порадиобичайна употреба. По конкретно, ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока сдоговора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се проявидо 30(тридесет) дни след доставянето й, дори и да не е знаело занесъответствието.

Моля, пазете касовия си бон(платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания вмагазините на ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“,както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.

За да съответства на договораза продажба, потребителската стока трябва да:

1.     притежавахарактеристиките, определени от страните по договора, и да е годна заобичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2.     отговаряна описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3.     егодна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той еуведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то еприето от продавача;

4.     притежаваобичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, коитопотребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството напотребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики,направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържатв рекламата или в етикета на потребителската стока.

При несъответствие напотребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предявирекламация (да упражни правото си на гаранция), като поиска от продавача даприведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случайпотребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замянатай с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин заобезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Приемаме, че даден начин за обезщетяванена потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи напродавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, катосе вземат предвид:

1.     стойносттана потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;

2.     значимосттана несъответствието;

3.     възможносттада се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързансъс значителни неудобства за него.

В случай на дефект, възникнал вгаранционния срок, моля да се свържете с ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ по един отначините, посочени на нашата интернет страница – www.linsonmoto.bg илидиректно в нашият магазин

 Гаранционните условия на ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ ви дават възможност да изберете дали да върнетезакупената от вас стока директно в нашият магазини или чрез използване накуриерска услуга от трето лице. Независимо от избрания метод, разходите завръщане на стоката са за ваша сметка.

След като заявката зарекламация (гаранция) бъде обработена от ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“ и се провери дали действително търговската гаранция покрива тазистока, тя ще бъде поправена или заменена, съгласно настоящите условия. Акопричината за проблема попада в обхвата на търговската гаранция, а стоката неможе да бъде поправена или заменена с идентична или еквивалентна на нея, щеполучите квитанция за върната стока с рекламация (с която да закупите другастока) или ще ви бъде възстановена сумата. Във всички случаи, когато проблемътпопада в обхвата на търговската гаранция, ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“  ще предложи най-подходящоторешение (като замени дефектната част, като замени продукта с нов или катовъзстанови заплатената сума.)

Ако потребител върне стока безоснователна причина , ще се счита, че заявката за връщане не отговаря наусловията.

Имате възможност да изберетекак да върнете стоката и дали искате да застраховате пратката срещу загуба,кражба или щети. ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ непокрива никаква част от тези разходи и не носи отговорност, ако пратката вибъде загубена или повредена.

Освен това вие носитеотговорност за опаковането на стоката така, че да няма риск от повреда иликомпрометиране на качеството й при превоза.

Моля,пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всичкизамени и/или връщания в магазините на ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ, както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.

 


X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ
 
1. Търговско наименование (фирма): 
ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“
2. Единен идентификационен код: 114028968;
3. Седалище и адрес на управление: гр. Левски ул. „П.К. Яворов “ №6 или  Магазин Линсон Мото (Студентски град бл 61 вхГ) ;
4. ДДС №: BG114028968;
5. Телефона за контакти: 086053939.;
6. Електронна поща: 
[email protected]

7. Уебсайт: http://www.linsonmoto.bg;
 
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителямогат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail или по телефона, в рамките наработното време: от 10.30 до 19.00 часа, от понеделник до петък, събoта от10.30 до 16.00 ч. 
 
Посоченият адрес на Доставчика се счита и заадрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл.47, т. 4 от Закона за защита на потребителите,

Формуляр за връщане на продукт